Inicio / Altres Impresos

Altres Impresos

 • Justificant assistència classe (professors)
 • Justificant assitència alumnes
 • Justificant desplaçament familiar llarga durada
 • Baixa professors
 • Autorització sortida escolar en hores lectives
 • Autorització sortida escolar (activitats extraescolars/complementàries)
 • Proposta sortida escolar
 • Autorització sortida centre en hores lectives
 • Sol·licitud renúncia cicle formatiu
 • Sol·licitud convocatòria de gràcia
 • Sol·licitud baixa estudis
 • Model 046 per a pagaments de taxes, títols, proves, matrícules i altres
 • Justificant vaga alumnes adults
 • Justificant vaga alumnes menors
 • Sol·licitud convalidacio moduls CF CATALA
 • Comunicació de desplaçament familiar temporal del pare / de la mare/ del tutor‐a legal a la direcció del centre.
 • Justificant de faltes d’assistència a classe